logo

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

logo

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Edukacja domowa

Edukacja domowa w Thinking Zone

Edukacja domowa to alternatywna forma edukacji do zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W każdej szkole ta forma edukacji wygląda inaczej i jest planowana wewnętrznie przez daną placówkę.

Od nowego roku szkolnego przygotowaliśmy w Thinking Zone oryginalną ofertę dla wszystkich grup uczniów, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za swoją edukację i rozwój.  Naszym celem jest wyjście ku potrzebom wszystkich uczniów i zaproponowanie im spersonalizowanego pakietu, w którym odnajdzie się każdy z nich. Dodatkowo zadbamy o bezpieczeństwo rodziców – to oni najczęściej stawiają opór potrzebom dzisiejszej młodzieży, obawiając się czy za wolnością pójdzie też odpowiedzialność i jakość.

Edukacja domowa według Thinking Zone to:

  • indywidualne wsparcie ucznia w procesie uczenia się
  • stworzenie warunków do rozwijania relacji z rówieśnikami
  • koncentracja na spersonalizowanym nauczaniu
  • stworzenie warunków do bezpiecznej nauki i dobre przygotowanie do egzaminów
  • współpraca online i stacjonarnie

Edukacja domowa NIE JEST:

  • nauką wyłącznie w domu
  • pozbyciem się „niewygodnego” ucznia ze szkoły
  • pozostawieniem ucznia samemu sobie
  • związana ze spadkiem odpowiedzialności i jakości nauki

Nasza oferta

Biorąc pod uwagę różny zakres potrzeb i celów młodych ludzi opracowaliśmy cztery ścieżki edukacji domowej w Thinking Zone. Poszczególne pozycje w pakietach zostały opisane w liście rozwijanej poniżej tabeli.

Cyfry występujące przy poszczególnych kategoriach w tabeli oznaczają ilość zajęć na miesiąc i różnią się w zależności od wybranego pakietu.  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, skierowaną do uczniów w wieku od 10. do 19. roku życia.

Jeśli zastanawiają się Państwo nad wyborem edukacji domowej w Thinking Zone, jako wartościowej formy nauki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z biurem naszej szkoły drogą mailową pod adresem: info@thinkingzone.pl lub telefonicznie pod numerem  +48606424705.

Powyższe pakiety mogą podlegać modyfikacjom.
Oznaczenia liczbowe przedstawiają ilość danych zajęć na jeden miesiąc. Dla przykładu opis 4 x lekcje indywidualne oznacza cztery sesje indywidualne z nauczycielem w miesiącu. 

Stały dostęp do listy wymagań z danego przedmiotu a także całego działu, uwzględniający kluczowe obszary podstawy programowej, które uczeń powinien przyswoić. Uporządkowany zakres materiału pozwala zaplanować i monitorować proces zdobywania wiedzy.

Forma indywidualnego wsparcia, oparta o cykl regularnych spotkań podopiecznego z tutorem (dorosłym przyjacielem-przewodnikiem). Spotkania odbywają się według zaplanowanego harmonogramu, przez cały rok. Uczeń pracuje indywidualnie nad wybranym obszarem lub tematem, a w trakcie procesu odkrywa talenty oraz rozwija umiejętność samodzielnego myślenia i tworzenia. Spotkania mogą mieć charakter edukacyjny, rozwojowy lub edukacyjno-rozwojowy.

Uczeń ma możliwość uczestnictwa we wszystkich szkolnych wyjściach edukacyjnych oraz wycieczkach zorganizowanych przez szkołę. Jest informowany o nadchodzących wydarzeniach a uczestnictwo jest możliwe po uprzednim poinformowaniu osoby organizującej wycieczkę.

Format edukacji domowej nakłada obowiązek zaliczenia jedynie egzaminów końcowych – semestralnych i rocznych. Thinking Zone umożliwia chętnym sprawdzanie swojej wiedzy podczas testów przedmiotowych, które pozwolą ocenić, co już uczeń potrafi a nad jakim obszarem powinien jeszcze popracować. 

Możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach szkolnych, wyszczególnionych w planie lekcji. Przeznaczone dla tych uczniów, którzy są zainteresowani poszerzaniem wiedzy z danego przedmiotu lub mają trudności w samodzielnym zdobywaniem wiedzy w wybranych obszarach tematycznych.

Indywidualne spotkania z wybranym nauczycielem przedmiotowym, w celu wspólnego opracowania wybranego tematu, rozwiania wątpliwości pojawiających się podczas pracy własnej lub poszerzenia tematu zgodnie z zainteresowaniami.

Klasyczne, grupowe zajęcia wychowania fizycznego, które w Thinking Zone obejmują treningi pływackie na basenie, zajęcia terenowe oraz ćwiczenia na sali gimnastycznej. 

Możliwy udział w wybranych zajęciach z zakresu muzyki, plastyki, techniki lub sztuki. Uczestnictwo w zajęciach artystycznych poszerza zdolności manualne, pomaga odkryć i rozwijać indywidualne talenty oraz uwrażliwia na piękno w otoczeniu.  

Grupowe zajęcia warsztatowe, pod przewodnictwem wykwalifikowanego psychologa, odbywające się w regularnym cyklu. Ich celem jest rozwój osobisty uczestników, związany między innymi z umiejętnościami miękkimi i umiejętnościami interpersonalnymi. 

Zasoby obejmują materiały udostępniane przez nauczycieli, stanowiące wsparcie dydaktyczne i uzupełnienie wiedzy. W wersji podstawowej oznaczają dostęp zdalny do zbiorczych folderów przedmiotowych, ogólnodostępnych dla uczniów Thinking Zone. Zawierają: NaCoBeZu, artykuły wspomagające, opracowania, plakaty itp…

W wersji rozszerzonej uczeń otrzymuje dostęp do rozbudowanej ilości materiałów dodatkowych z interesujących go obszarów, w tym przekraczających zakres podstawy programowej przedmiotu a leżących w polu zainteresowania ucznia.

Niezwiązana bezpośrednio z podstawą programową dodatkowa aktywność, obejmująca udział w konkursach zewnętrznych, konferencjach oraz  interdyscyplinarnych inicjatywach. Uczestnictwo w projektach szczególnie rozwija umiejętności pracy w zespole, planowania oraz umożliwia pozyskanie dodatkowej wiedzy. Realizacja tych działań opiera się o aktualne metody stosowane w środowisku biznesowym, zasady przedsiębiorczości i sprawnej organizacji. 

Spotkania indywidualne ucznia z psychologiem szkolnym, których celem omawianie bieżących, jednorazowych trudności i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Podczas spotkań dokonuje się analizy potrzeb ucznia,  przeprowadza konsultacje lub porusza tematy związane z personalnym doradztwem zawodowym.

Rewalidacja  to spotkania w formule 1 na 1 z psychologiem i/lub pedagogiem specjalnym. Jest to proces edukacyjny, terapeutyczny i wychowawczy z zaplanowanymi celami, uwzględniającymi wiedzę teoretyczną, ćwiczenia i działanie skierowane na ucznia z dodatkowymi potrzebami.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne obejmują spotkania w małej grupie (do 5 osób), których przebieg jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci w nich uczestniczących.. Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz emocjonalnego, pracując nad zwiększeniem jego pewności siebie i samooceny.

Zajęcia logopedyczne polegają na usuwaniu zaburzeń mowy.

Alternatywa i szansa

Dzisiejsi uczniowie mają coraz większe problemy z odnalezieniem się we „wczorajszej” szkole. Szkoła systemowa koncentruje się na dzieciach w normie – te pozostałe, które z różnych względów się w niej nie mieszczą, często są pozostawione same sobie. Czują narastającą frustrację i niechęć.

Uczniowie, których wiedza przekracza zakładane programy „od – do”,  mają poczucie straconego czasu i małej ilości wyzwań.  Niektórzy mają poczucie braku rozwoju i nudy. Natomiast osoby o większych potrzebach i potrzebujący silniejszego wsparcia, mają poczucie odosobnienia i braku spersonalizowanego podejścia do ich rozwojowych i edukacyjnych potrzeb.

Edukacja domowa staje się coraz częściej rozważaną alternatywą dla powszechnego systemu edukacji. Wierzymy, że jest to przyszłość edukacji, przyszłość dla uczniów z XXI w. Jej warunkiem jest jednak, aby uczeń otrzymał kompleksową ofertę, w pełni zindywidualizowaną i skrojoną pod jego wszystkie potrzeby. Edukacja domowa nie powinna być tylko „wypchnięciem” ze szkoły z powodu braku wspierających zasobów.

Zapraszamy do korzystania z oferty edukacji domowej w Thinking Zone. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać drogą mailową, pod adresem info@thinkingzone.pl lub telefonicznie pod numerem +48606424705.