+48 606 424 705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

od pn. do pt.

+48 606 424 705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GROW-ZONE

WERSJA Z DNIA DZIEN MIESIĄC 2022 ROKU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu jest Fundacja THINKING ZONE z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk; rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, numer KRS: 623078; NIP: 5842750589; „Administrator”, „my”). W sprawie Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: iod@thinkingzone.pl.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: (i) przetwarzane zgodnie z prawem, (ii) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, (iii) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz (iv) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Słowa, wyrażenia i akronimy niezdefiniowane w niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) a rozpoczynające się wielką literą (np., „Zamawiający”, „Umowa” lub „Serwis”) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie GROW-ZONE, dostępnym w Serwisie.

§ 2. Przetwarzanie danych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) przygotowanie na Twoje żądanie, a także zawarcie oraz realizacja Umowy, w tym wykonanie obowiązków reklamacyjnych lub podobnych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; względnie, w przypadku przedstawiciela Klienta, podstawę przetwarzania jego danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości kontaktowania się z Zamawiającym lub Uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); oraz

b) obsługi lub też zachowania (utrwalenia, zarchiwizowania, itp.) komunikacji prowadzonej poprzez formularze i narzędzia (chat) kontaktowe dostępne w Serwisie lub poprzez kontakt telefoniczny lub email na numery lub adresy wskazane w Serwisie – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy prawnie uzasadniony interes Administratora przejawia się w dostarczeniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie; względnie, podstawę przetwarzania stanowi konieczność realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepis prawa (np. gdy kontakt obejmuje żądanie realizacji praw przysługujących Tobie na gruncie RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO); oraz

c) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO); oraz

d) realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, w tym także archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO; oraz

e) prowadzenie analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); względnie, prawnie uzasadniony interes Administratora, jeśli jesteś Zamawiającym lub Uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Dane przetwarzane w celach wskazanych w ust. 1 tego paragrafu mogą być udostępniane innym podmiotom, mianowicie:

a) podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT (np. hostingowe), księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie; oraz

b) naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; oraz

c) osobom prowadzącym Szkolenia; oraz

d) organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nich lub na nas obowiązków.

3. Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu kontaktowego; oraz adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Zamawiających będących przedsiębiorcami, przetwarzamy dodatkowo nazwę/firmę oraz NIP takiego Zamawiającego.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 tego paragrafu, jest nam w szczególności niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz do zawarcia i wykonania Umowy. Podanie danych osobowych jest w tych przypadkach dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia lub istotne utrudnienia przy wykonywaniu odpowiedniej umowy.

5. Nadto możemy przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz;

b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z takich usług;

c) informacje o skorzystaniu przez Ciebie z takich usług.

6. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – jednak, zasadniczo, nie podlegają profilowaniu. W żadnym razie nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na Ciebie.

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 1 tego paragrafu, mianowicie:

a) w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;

b) w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do zaadresowania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą;

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

d) w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

e) w celu prowadzenia działań wskazanych w ust. 1 lit. (e) tego paragrafu – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub podmiotu trzeciego lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

§ 3. Prawa podmiotów danych

1. Jako osobie, które dotyczą dane, przysługują Ci – w przypadkach i w zakresie przewidzianym w przepisach o ochronie danych osobowych – prawa do:

a) dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO; oraz

b) usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 RODO; oraz

c) przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; oraz

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO; oraz

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/83), jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 4. Postanowienia różne

1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z obowiązującymi tam politykami prywatności. Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu.

2. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Zapewniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Twoich danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL/TSL; oraz

b) dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane – ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są Twoje dane osobowe, zapewnia wiarygodny dostawca serwera; oraz

c) zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem.

4. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności, zwłaszcza w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz naszymi działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa danych osób, których dane dotyczą. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała w Serwisie.

§ 5. Pliki cookie

1. Poprzez pliki Cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika, przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika, wyświetlić Serwis dostosowany do jego indywidualnych preferencji, utrzymać sesję, itp. Pliki Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki Cookie używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3. Stosujemy cztery rodzaje plików Cookie:

a) „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wyjścia z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

b) „stałe” – pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika; oraz

c) „zewnętrzne” – pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, służące do zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu – w tym celu korzystamy z następujących narzędzi: (i) GOOGLE ANALYTICS oraz HOTJAR – narzędzi służących do liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jakie jego części są najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez poszczególnych użytkowników – co pozwala nam na analizę wydajności Serwisów oraz określenie kierunków rozwoju nowych funkcjonalności i usług; oraz (ii) META – systemu reklamowego META, umożliwiającego tworzenie, wykupienie i zarządzanie reklamami w ramach sieci społecznościowej FACEBOOK, INSTAGRAM, MESSENGER i AUDIENCE NETWORK; oraz

d) „reklamowe” – pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji użytkownika.

4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które są zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze lub smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć opcję zapisu plików cookies w przeglądarce internetowej. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przechowywania i przetwarzania danych można zapoznać się w klauzuli informacyjnej.
Cookies settings
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings