tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:00 - 16:00

Od pn. do pt.

Edukacja domowa

Edukacja domowa to alternatywna forma edukacji do zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W każdej szkole ta forma edukacji wygląda inaczej i jest planowana wewnętrznie przez daną placówkę. Naszym celem jest wyjście ku potrzebom dzieci i młodzieży przez zaproponowanie im dostępu do edukacji, która będzie przyjazna, dostępna i budowana na własnych zasadach.

Edukacja domowa według Thinking Zone to:

  • indywidualne wsparcie ucznia w procesie uczenia się
  • stworzenie warunków do rozwijania relacji z rówieśnikami
  • koncentracja na spersonalizowanym nauczaniu
  • stworzenie warunków do bezpiecznej nauki i dobre przygotowanie do egzaminów
  • współpraca online oraz stacjonarnie

Nasza oferta

Biorąc pod uwagę różny zakres potrzeb i celów młodych ludzi opracowaliśmy cztery różne ścieżki edukacji domowej w Thinking Zone.

ED ZDALNA
ED ZDLANA PLUS
ED PODSTAWOWA
ED ROZSZERZONA

Etapy rozpoczęcia współpracy

  1. Zapisy są otwarte przez cały rok szkolny – gaja.lempicka@thinkingzone.pl
  2. Konieczność uzyskania pozytywnej opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
  3. Umowa z rodzicami, płatność wpisowego
  4. Każdy uczeń otrzyma legitymację Thinking Zone
  5. Każdy uczeń po zaliczeniu egzaminów otrzyma świadectwo zakończenia roku szkolnego

Zakres materiału online
Stały dostęp do listy wymagań z danego przedmiotu a także całego działu, uwzględniający kluczowe obszary podstawy programowej, które uczeń powinien przyswoić. Uporządkowany zakres materiału pozwala zaplanować i monitorować proces zdobywania wiedzy.

Tutoring
Forma indywidualnego wsparcia, oparta o cykl regularnych spotkań podopiecznego z tutorem (dorosłym przyjacielem-przewodnikiem). Spotkania odbywają się według zaplanowanego harmonogramu, przez cały rok. Uczeń pracuje indywidualnie nad wybranym obszarem lub tematem, a w trakcie procesu odkrywa talenty oraz rozwija umiejętność samodzielnego myślenia i tworzenia. Spotkania mogą mieć charakter edukacyjny, rozwojowy lub edukacyjno-rozwojowy.

Wycieczki
Uczeń ma możliwość uczestnictwa we wszystkich szkolnych wyjściach edukacyjnych oraz wycieczkach zorganizowanych przez szkołę. Jest informowany o nadchodzących wydarzeniach a uczestnictwo jest możliwe po uprzednim poinformowaniu osoby organizującej wycieczkę.

Przygotowanie do egzaminu
Formuła edukacji domowej nakłada obowiązek zaliczenia jedynie egzaminów końcowych – semestralnych i rocznych. Thinking Zone umożliwia chętnym sprawdzanie swojej wiedzy podczas testów przedmiotowych, które pozwolą ocenić, co już uczeń potrafi a nad jakim obszarem powinien jeszcze popracować.

Zajęcia w Thinking Zone
Możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach szkolnych, wyszczególnionych w planie lekcji. Przeznaczone dla tych uczniów, którzy są zainteresowani poszerzaniem wiedzy z danego przedmiotu lub mają trudności w samodzielnym zdobywaniem wiedzy w wybranych obszarach tematycznych.

Lekcje indywidualne
Indywidualne spotkania z wybranym nauczycielem przedmiotowym, w celu wspólnego opracowania wybranego tematu, rozwiania wątpliwości pojawiających się podczas pracy własnej lub poszerzenia tematu zgodnie z zainteresowaniami.

Zajęcia sportowe
Klasyczne, grupowe zajęcia wychowania fizycznego, które w Thinking Zone obejmują treningi pływackie na basenie, zajęcia terenowe oraz ćwiczenia na sali gimnastycznej.  

Zajęcia artystyczne
Możliwy udział w wybranych zajęciach z zakresu muzyki, plastyki, techniki lub sztuki. Uczestnictwo w zajęciach artystycznych poszerza zdolności manualne, pomaga odkryć i rozwijać indywidualne talenty oraz uwrażliwia na piękno w otoczeniu.

Warsztaty psychologiczne
Grupowe zajęcia warsztatowe, pod przewodnictwem wykwalifikowanego psychologa, odbywające się w regularnym cyklu. Ich celem jest rozwój osobisty uczestników, związany między innymi z umiejętnościami miękkimi i umiejętnościami interpersonalnymi.

Biblioteka zasobów dydaktycznych
Zasoby obejmują materiały udostępniane przez nauczycieli, stanowiące wsparcie dydaktyczne i uzupełnienie wiedzy. W wersji podstawowej oznaczają dostęp zdalny do zbiorczych folderów przedmiotowych, ogólnodostępnych dla uczniów Thinking Zone. Zawierają: NaCoBeZu, artykuły wspomagające, opracowania, plakaty, linki itp.

Projekt edukacyjny
Niezwiązana bezpośrednio z podstawą programową dodatkowa aktywność, obejmująca udział w konferencjach oraz interdyscyplinarnych inicjatywach. Uczestnictwo w projektach szczególnie rozwija umiejętności pracy w zespole, planowania oraz umożliwia pozyskanie dodatkowej wiedzy. Realizacja tych działań opiera się o aktualne metody stosowane w środowisku biznesowym, zasady przedsiębiorczości i sprawnej organizacji.

Spotkanie z psychologiem
Spotkania indywidualne ucznia z psychologiem szkolnym, których celem omawianie bieżących, jednorazowych trudności i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Podczas spotkań dokonuje się analizy potrzeb ucznia, przeprowadza konsultacje lub porusza tematy związane z personalnym doradztwem zawodowym.

Wydarzenia edukacyjne
Wydarzenia edukacyjne są jednorazowymi aktywnościami, które mogą przybrać formułę warsztatów, spotkań, wykładów bądź seminariów. Prowadzący zajęcia to goście z Polski jak i z zagranicy, działający w obszarze biznesu, edukacji, sztuki etc., których idee, praca wpływają lub powodują zmiany w świecie. 

Kurs myślenia krytycznego online
Kurs myślenia krytycznego dostępny na stronie internetowej https://www.mysleniekrytyczne.edu.pl/

Alternatywa i szansa

Dzisiejsi uczniowie mają coraz większe problemy z odnalezieniem się we „wczorajszej” szkole. Szkoła systemowa koncentruje się na dzieciach w normie – te pozostałe, które z różnych względów się w niej nie mieszczą, często są pozostawione same sobie. Czują narastającą frustrację i niechęć.

Uczniowie, których wiedza przekracza zakładane programy od – do,  mają poczucie straconego czasu i małej ilości wyzwań.  Niektórzy mają poczucie braku rozwoju i nudy. Natomiast osoby o większych potrzebach i potrzebujący silniejszego wsparcia, mają poczucie odosobnienia i braku spersonalizowanego podejścia do ich rozwojowych i edukacyjnych potrzeb.

Edukacja domowa staje się coraz częściej rozważaną alternatywą dla powszechnego systemu edukacji. Wierzymy, że jest to przyszłość edukacji, przyszłość dla uczniów z XXI w. Jej warunkiem jest jednak, aby uczeń otrzymał kompleksową ofertę, w pełni zindywidualizowaną i skrojoną pod jego wszystkie potrzeby. Edukacja domowa nie powinna być tylko „wypchnięciem” ze szkoły z powodu braku wspierających zasobów.

Kontakt

Zapraszamy do korzystania z oferty edukacji domowej w Thinking Zone.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać drogą mailową, pod adresem gaja.lempicka@thinkingzone.pl lub telefonicznie pod numerem +48606424705.