tel.: +48 606424705

hello@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

tel.: +48 606424705

info@thinkingzone.pl

al. Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

08:30 - 16:30

Od pn. do pt.

KLAUZULA INFORMACYJNA – LO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa:  Fundacja Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000623078, NIP: 5842750589, REGON: 364696413, będącą organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone


ZAKRES STOSOWANIA

Zastosowanie: przetwarzanie danych osobowych Kandydatów oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych Kandydatów w procesie rekrutacji.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencje na adres e-mail: iod@thinkingzone.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, w celu:
  • rekrutacji kandydatów do szkoły na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umów i służących do wykonania umowy lub której stroną jest osoba, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • ochrony roszczeń w tym odpieranie lub dochodzenie roszczeń przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń (jako prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • marketingu produktów i usług Fundacji, co oznacza również przesyłanie informacji handlowych na podany adres e-mail, w tym marketingu w postaci reklam, promocji, newsletterów i innych form marketingu na telekomunikacyjne urządzenia końcowe takie jak: smartfony, telefony, laptopy, komputery i inne, mające dostęp do sieci Internet, których osoba jest użytkownikiem (zgodnie z 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o wydarzeniach z branży edukacyjnej, w tym także wydarzeń, w których ADO jest partnerem, uczestnikiem, patronem (zgodnie z 6 ust. 1 pkt a RODO);

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, tradycyjny przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 2. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu zebranych danych osobowych m in. do analizy preferencji edukacyjnych, zainteresowań około edukacyjnych oraz będzie realizowane w celu marketingu produktów i usług Fundacji. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostarczanie spersonalizowanej reklamy produktów i usług Fundacji.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa:
  • – w punkcie 2.1 i 2.2 będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi przez Administratora,
  • – w punkcie 2.3 – 6 lat zgodnie z art. 118 KC
  • – w punktach 2.4 i 2.5 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Przetwarzane przez Fundację dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. poza Kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami powierzonych nam danych osobowych mogą być instytucje, względem których ADO realizuje swoje obowiązki zgodnie z prawem oświatowym. Odbiorcami mogą być Partnerzy ADO, w oparciu o których systemy ADO realizuje umowę na świadczenie usług edukacyjnych. Jednocześnie dane osobowe mogą być powierzane Partnerom w celu realizacji obowiązków, które są niezbędne do wykonania umowy na kształcenie dziecka.

Partnerami ADO są między innymi:

 1. „Olivia Gate” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-251) przy ul. Batorego 16/1A – w zakresie dostępu do budynków, w których realizowana jest umowa procesu rekrutacyjnego;
 2. Centrum Cyfryzacji sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Krapkowicach (47-300), ul. Rynek 16 – w zakresie realizacji obowiązków wynikających z RODO.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail wskazany w pkt. 1.Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 2. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych do Fundacji danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

 1. Ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek realizacji poszczególnych usług wskazanych w pkt 2. przez Administratora. Konsekwencją wycofania zgody, będzie brak możliwości uzyskania informacji wskazanych w pkt 2. oraz w przypadku zawarcia umowy, brak możliwości jej skutecznej realizacji.

 

 

 

Gdańsk, Marzec 2020r.   Fundacja Thinking Zone

 

Myślenie

Kluczem do myślenia jak prawdziwy naukowiec jest uznanie, że każda rzeczywista sytuacja (...) jest w gruncie rzeczy, gdy zostanie już zrozumiana, żenująco prosta

Eliyahu M. Goldratt

Fizyk, Twórca TOC

Thinking Zone
2016-03-14T15:19:08+01:00

Eliyahu M. Goldratt

Fizyk, Twórca TOC

Kluczem do myślenia jak prawdziwy naukowiec jest uznanie, że każda rzeczywista sytuacja (…) jest w gruncie rzeczy, gdy zostanie już zrozumiana, żenująco prosta

Możliwości

Człowiek tylko wtedy może z pełnym przekonaniem na coś się zgodzić,jeśli czuje, że ma możliwość niegodzenia się

Jesper Juul

Pedagog i terapeuta

Thinking Zone
2016-03-14T15:19:18+01:00

Jesper Juul

Pedagog i terapeuta

Człowiek tylko wtedy może z pełnym przekonaniem na coś się zgodzić,jeśli czuje, że ma możliwość niegodzenia się
0
0
Thinking Zone